Versie 1.0

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 B.V. (hierna “CODE14”) en opdrachtgever worden gesloten, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd dan wel nietig zijn, blijft het overige in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. CODE14 en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet welke niet in deze algemene voorwaarden is geregeld dient de uitleg plaats te vinden naar “de geest” van deze bepalingen.
 5. Indien CODE14 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat CODE14 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen c.q. af te dwingen.
 6. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtgever indien voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden ingeschakeld.
 7. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de opdrachtgever eindigt blijven onderhavige algemene voorwaarden de betrekking tussen partijen beheersen voorzover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk mocht zijn.
 8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan om, rechten voortvloeiende uit een met CODE14 gesloten overeenkomst, die wordt beheerst door onderhavige voorwaarden, over te dragen aan derden.
 9. Ingeval van strijdigheid tussen een door CODE14 met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van CODE14 zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14dagen na offertedatum, tenzij anders aangegeven. CODE14 heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. CODE14 is slechts aan offertes gebonden indien de opdrachtgever deze zonder afwijking binnen 14 dagen accepteert en CODE14 dit schriftelijk of digitaal bevestigd heeft.
 2. CODE14 kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan weleen onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 2 BW, komt er geen overeenkomst overeenkomstig de aanvaarding tot stand indien deze aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod. Er komt slechts een overeenkomst tot stand indien het gedane aanbod c.q. de uitgebrachte offerte volledig wordt aanvaard.
 4. Indien de offerte bestaat uit meerdere componenten kan deze slechts in haar geheel worden geaccepteerd, tenzij anders aangegeven.
 5. Mondelinge toezeggingen of afspraken gaan eerst deel uitmaken van een aanbieding, offerte of overeenkomst indien zij schriftelijk door CODE14 zijn bevestigd.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand zodra CODE14 de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk of digitaal heeft bevestigd of indien de opdrachtgever de door CODE14 uitgebrachte offerte binnen de daarin gestelde termijn in zijn geheel schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard en een schriftelijke of elektronische bevestiging van CODE14 heeft ontvangen.
 2. CODE14 houdt zich het recht voor om de opdrachtgever te weigeren indien naar haar oordeel – en uitsluitend naar haar oordeel – daar aanleiding toe is.
 3. CODE14 kan onderhandelingen ter zake een nog tot stand te komen overeenkomst op elk moment afbreken. Opdrachtgever kan in geval van afgebroken onderhandelingen in geen geval verdere onderhandelingen afdwingen dan wel aanspraak maken op schadevergoeding, ongeacht de aard van de schade en ongeacht de hoogte van het schadebedrag.
Artikel 4: Duur van de overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen CODE14 en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging dan wel de duur zoals opgenomen in de tussen CODE14 en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
 1. CODE14 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CODE14 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien de overeenkomst in fasen worden uitgevoerd kan CODE14 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Ook kan CODE14 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten indien betaling van de overeengekomen prijs eveneens in fasen geschiedt en betaling van de reeds uitgevoerde fasen nog niet heeft plaatsgevonden.
 4. CODE14 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan doordat CODE14 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 5. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, vanaf het vestigingsadres van CODE14.
 6. Alle door CODE14 te leveren goederen die worden verzonden dan wel door of namens CODE14 worden vervoerd, reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever alsook geschiedt het laden en lossen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering dan is CODE14 gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop de zaken aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 8. Indien de door CODE14 te leveren goederen en/of diensten aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, doch deze niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, kan CODE14 betaling verlangen als had de levering plaatsgevonden. Deze regeling geldt ook indien de ter beschikking stelling van de te leveren goederen en diensten verhinderd wordt door informatie die ter beschikking gesteld had moeten worden door de opdrachtgever.
Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Indien de wijziging van de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve consequenties zal hebben zal CODE14 de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen en zal zij zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Deze regeling geldt ook indien er tijdens de ontwikkeling van producten nieuwe versies uitkomen van componenten en of systemen waar het te ontwikkelen product gebruik van maakt.
 3. Door de wijziging van de overeenkomst kan de opgegeven termijn van uitvoering worden beïnvloed. CODE14 zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de termijn van uitvoering, in verband met een wijziging van de overeenkomst, wordt verlengd, is CODE14 niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de zijde van de opdrachtgever ontstaat als gevolg van deze langere uitvoeringstermijn.
 4. Zonder daarmee in gebreke c.q. verzuim te zijn kan CODE14 een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of de te leveren zaken.
Artikel 7: Beëindiging en ontbinding van de overeenkomst
 1. CODE14 is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van onderhavig artikel is CODE14 gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever binnen acht dagen na het verzenden van een ingebrekestelling nalatig blijft in de nakoming van één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Indien de overeenkomst door CODE14 wordt beëindigd c.q. ontbonden zal de opdrachtgever CODE14 onmiddellijk in de gelegenheid stellen om de door CODE14 bij de opdrachtgever (elektronisch) opgeslagen zaken alsmede alle andere materialen die in eigendom aan CODE14 toebehoren, terug te nemen.
 4. Indien de opdrachtgever op het moment van ontbinding c.q. beëindiging van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet ongedaan gemaakt worden. Bedragen die CODE14 reeds heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding c.q. beëindiging direct opeisbaar.
 5. CODE14 is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 8: Leverings- en uitvoeringstermijn
 1. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. CODE14 zal zich steeds inspannen om werkzaamheden binnen de termijn uit te voeren dan wel zaken binnen de termijn te leveren, doch overschrijding van een termijn brengt CODE14 niet in verzuim. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever CODE14 schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De termijn waarbinnen moet worden geleverd dan wel de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gaat in op het moment dat CODE14 beschikt over alle zaken en informatie die de opdrachtgever dient te verstrekken en een eventueel tussen partijen overeengekomen vooruitbetaling door CODE14 is ontvangen.
 3. Overeengekomen responstijden en oplostijden zijn uitvoeringstermijnen in de zin van onderhavig artikel. Deze overeengekomen tijden zijn aldus nimmer fatale termijnen.
 4. Overschrijding van een termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
Artikel 9: Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen die worden vermeld in (mondelinge) aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten zijn exclusief BTW.
 2. De door CODE14 te leveren en geleverde diensten worden gefactureerd op basis van het aantal bestede uren dan wel tegen een vaste prijs.
 3. Kosten van derden, reiskosten en andere kosten anders dan de kosten die zien op het honorarium worden afzonderlijk in rekening gebracht en maken geen onderdeel uit van een overeengekomen vaste prijs dan wel het overeengekomen uurtarief.
 4. Indien de tussen CODE14 en de opdrachtgever gesloten overeenkomst ziet op de levering van een zaak dan wel meerdere zaken dient de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor de levering 50% van de overeengekomen koopprijs aan CODE14 te voldoen. De resterende 50% van de koopprijs moet binnen 14 dagen na de levering worden voldaan.
 5. Indien tussen CODE14 en de opdrachtgever een overeenkomst is gesloten die ziet op de levering van diensten, waarvoor een vaste prijs is afgesproken, dient de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 50% van de overeengekomen prijs voor aanvang van de werkzaamheden aan CODE14 te voldoen. De resterende 50% van de overeengekomen prijs dient binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden aan CODE14 te worden voldaan.
 6. Indien tussen CODE14 en de opdrachtgever een overeenkomst is gesloten die ziet op de levering van diensten, waarvoor een uurtarief overeen is gekomen, zal CODE14 de door haar besteedde uren maandelijks achteraf bij de opdrachtgever in rekening brengen door middel van een factuur waarvoor een betalingstermijn van 14 dagen geldt.
 7. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aan CODE14 de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever is verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
 8. Naast de wettelijke handelsrente is de opdrachtgever, indien hij in verzuim is, aan CODE14 buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 250,00.
 9. Indien CODE14 haar onbetaald gebleven vordering uit handen moet geven is opdrachtgever naast de buitengerechtelijke kosten ook de kosten verschuldigd die CODE14 moet maken voor het voeren van een gerechtelijke procedure waaronder de daadwerkelijk door CODE14 gemaakte kosten van rechtsbijstand.
 10. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van CODE14 op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 11. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CODE14 verschuldigde. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 10: Verplichtingen van de opdrachtgever
 1. De opdrachtgever zal gegevens waarvan CODE14 van mening is dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op eerste verzoek aanleveren. Indien deze gegevens niet tijdig aan CODE14 ter beschikking worden gesteld is CODE14 bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever hardware, materialen, gegevens of andere zaken ter beschikking zal stellen zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Deze noodzakelijke specificaties zullen schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde hardware, materialen gegevens of andere zaken niet voldoen aan de door CODE14 aan opdrachtgever kenbaar gemaakte specificaties, kan CODE14 niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele schade die hierdoor kan ontstaan. Ook kan CODE14 in dat geval niet worden gehouden aan de door haar met de opdrachtgever (al dan niet in een Service Level Agreement) overeengekomen oplostijden dan wel andere tijden die door CODE14 zijn gegarandeerd. Indien CODE14 (extra) werkzaamheden moet verrichten omdat de opdrachtgever zaken ter beschikking heeft gesteld die niet voldoen aan de specificaties zullen deze werkzaamheden in rekening worden gebracht conform het uurtarief van CODE14. Indien tussen CODE14 en de klant geen uurtarief overeen is gekomen zal CODE14 het uurtarief in rekening brengen dat zij op dat moment gewoonlijk hanteert.
 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct gebruik en een correcte toepassing van de door CODE14 te leveren zaken en van de door CODE14 te onderhouden of ondersteunen apparatuur en programmatuur in zijn organisatie. Ook is opdrachtgever verantwoordelijk voor een correcte toepassing van controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 4. Indien CODE14, al dan niet op grond van een Service Level Agreement, belast is met het beheer en het onderhoud van een product dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat het product dat wordt beheerd c.q. onderhouden te allen tijde bereikbaar is via een door de opdrachtgever verzorgde VPN verbinding naar apparatuur en locaties van CODE14 met monitorings- en onderhoudssoftware.
 5. Indien de opdrachtgever CODE14, al dan niet op grond van een Service Level Agreement, belast is met het oplossen van incidenten en verstoringen dient de opdrachtgever de procedures zoals overeengekomen strikt op te volgen.
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CODE14 worden gesteld of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet heeft CODE14 het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst alsook is de opdrachtgever alsdan aansprakelijk voor de eventuele schade aan de zijde van CODE14.
Artikel 11: Garantie en reclames
 1. Op alle door CODE14 gesloten overeenkomsten zijn de garantiebepalingen van toepassing zoals deze schriftelijk overeengekomen zijn in de offerte en de opdrachtbevestiging.
 2. De opdrachtgever is verplicht om direct na voltooiing van de door CODE14 verrichte werkzaamheden en/of de aflevering van zaken de door CODE14 verrichte werkzaamheden dan wel de door CODE14 geleverde zaken grondig te inspecteren.
 3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel de geleverde zaken dienen binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn voltooid dan wel de zaken zijn geleverd schriftelijk te worden gemeld aan CODE14. Indien er wordt gewerkt met concepten die tussentijds worden goedgekeurd door de opdrachtgever dan gaat de opdrachtgever door het geven van zijn goedkeuring akkoord met het concept en kan de opdrachtgever geen wijziging c.q. aanpassing van dit concept verlangen. Indien de opdrachtgever toch een wijziging c.q. aanpassing wenst zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht die zullen worden berekend op grond van de besteedde tijd te vermenigvuldigen met het door CODE14 gehanteerde uurtarief. Indien met de opdrachtgever geen uurtarief overeen is gekomen zal het uurtarief in rekening worden gebracht dat CODE14 op dat moment gewoonlijk hanteert.
 4. Gebreken c.q. fouten die de opdrachtgever bij voltooiing dan wel levering niet had kunnen ontdekken dienen dadelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, na ontdekking schriftelijk aan CODE14 te worden gemeld. Indien gebreken c.q. fouten niet binnen 24 uur na ontdekking dan wel binnen 24 uur nadat de gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, aan CODE14 worden gemeld kan CODE14 niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele schade die is ontstaan als gevolg van deze gebreken c.q. fouten.
 5. Melding van gebreken c.q. fouten dienen schriftelijk te gebeuren met een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de gebreken c.q. de fouten zodat CODE14 in staat is adequaat te reageren.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen schriftelijk gebreken c.q. fouten kenbaar maakt wordt hij geacht in te stemmen met de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten.
 7. Het recht van reclame vervalt indien geleverde zaken zijn bewerkt of doorgeleverd.
 8. Indien een klacht gegrond is zal CODE14 de gebreken herstellen c.q. de fouten herstellen dan wel de klacht verhelpen. CODE14 is niet verplicht tot vergoeding van eventueel door de opdrachtgever geleden schade.
Artikel 12: Overmacht
 1. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CODE14 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CODE14 niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Bij overmacht worden de verplichtingen van CODE14 opgeschort tot het moment waarop zij weer redelijkerwijs in staat kan worden geacht aan haar leveringsverplichtingen te kunnen voldoen.
 3. CODE14 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is CODE14 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van eventueel door de opdrachtgever geleden schade.
 4. Voor zover CODE14 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is CODE14 gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
 1. Indien CODE14 aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Iedere (gecumuleerde) aansprakelijkheid van CODE14 is beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan CODE14 is betaald en bedraagt nooit meer dan hetgeen de verzekering van CODE14 uitkeert. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om CODE14 voor dit bedrag aan te spreken.
 3. De opdrachtgever dient CODE14 binnen één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis aansprakelijk te stellen. Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de opdrachtgever zijn recht om CODE14 aansprakelijk te stellen verwerkt.
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van onderhavig artikel wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden gefactureerde bedrag waarbij het bedrag waarvoor CODE14 aansprakelijk kan worden gesteld evenals bepaald in lid 2 nooit meer bedraagt dan hetgeen van de verzekering van CODE14 uitbetaalt.
 5. CODE14 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CODE14.
Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door CODE14, anders dan uit hoofde van een koopovereenkomst, geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, software (elektronische bestanden) etc. blijven eigendom van CODE14 tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien er tussen CODE14 en opdrachtgever een koopovereenkomst is gesloten blijven de zaken eigendom van CODE14 totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is, waaronder begrepen rente, buitengerechtelijke kosten en eventuele andere kosten, aan CODE14 zijn voldaan.
 3. Voor het geval dat CODE14 haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan CODE14 of door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CODE14 zich (mogelijk) bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 15: Intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht
 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op door CODE14, al dan niet op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever, ontwikkelde software, andere programmatuur, apparatuur of andere zaken zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, informatiedragers, databestanden, fotografische opnamen, films etc. berusten uitsluitend bij CODE14. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend niet exclusieve gebruiksrechten. Opdrachtgever zal de software, andere programmatuur c.q. andere zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.
 2. De niet-exclusieve gebruikersrechten van opdrachtgever zijn niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de software, andere programmatuur, apparatuur of andere zaken dan wel dragers waarop deze zijn vastgelegd te verkopen, verhuren, in licentie te geven, daarop beperkte rechten te verlenen, openbaar te maken of ter kennis van derden brengen.
 3. De opdrachtgever garandeert CODE14 dat door de nakoming van de overeenkomst en door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals modellen, tekeningen, fotografische opnamen, informatiedragers, databestanden e.d. er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale of internationale regelgeving. De opdrachtgever vrijwaart CODE14 zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 4. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 3 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan is CODE14 bevoegd om de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat CODE14 door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal CODE14 de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 5. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door CODE14, al dan niet op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever, ontwikkelde software, andere programmatuur, apparatuur of andere zaken inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van CODE14 er een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet of zal gaan voordoen zal CODE14 de strijdigheid opheffen. Iedere andere aansprakelijkheid van CODE14 wegen schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden is uitgesloten.
Artikel 16: Geheimhouding
 1. CODE14 en opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie met betrekking tot elkaars organisatie, software, andere programmatuur, bestanden, de werking van apparatuur dan wel andere zaken, waarvan zij kennis hebben c.q. krijgen en zullen daarvan geen enkele mededeling doen aan derden, tenzij zij daartoe op grond van de wet gehouden zijn dan wel indien er sprake is van een geschil tussen partijen en partijen in verband met dit geschil, in rechte verklaringen moeten afleggen. Het is CODE14 toegestaan om zaken die zij, in opdracht van opdrachtgever heeft ontwikkeld dan wel anderszins tot stand heeft gebracht, onder meer, doch niet uitsluitend, voor promotionele doeleinden, aan derden te tonen dan wel op andere wijze informatie te verschaffen over deze zaken.
Artikel 17: Slotbepalingen
 1. Alle door CODE14 gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een door CODE14 gesloten overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waarbinnen CODE14 haar statutaire vestigingsplaats heeft.
 3. De kopjes boven de artikelen in onderhavige voorwaarden dienen slechts ter vergroting van de leesbaarheid en kunnen niet de werking of de reikwijdte van deze algemene voorwaarden beperken of anderszins beïnvloeden.